Usuwanie plików starszych niż…

find /path/to/files* -mtime +5 -exec rm {} \;

Dodaj komentarz